Datapolicy

Inklusive sociala medier och analysverktyg

1) Namn och kontaktuppgifter för Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud
Denna datapolicy gäller informationsbehandling av
Personuppgiftsansvarig: FKP Scorpio Sverige AB, Hallvägen 14, 121 62 Johanneshov.
E-post: datapolicy@fkpscorpio.se
Tfn.: + (0) 8 410 462 42.

2) Insamling och lagring av personuppgifter, arten och syftet med användningen
a) När du besöker våra evenemang

Vi är en arrangör inom evenemang såsom konserter och festivaler. Biljetter till våra evenemang köper du av en extern biljettleverantör. I samband med att du köper en biljett till ett evenemang, ingår du ett köpeavtal med biljettleverantören och ett avtal med oss avseende själva evenemanget. Biljettleverantören är den som vid köpet behandlar personuppgifter om dig och dessa uppgifter kan sedan komma att delas med oss. Vi behandlar i sådana fall dina personuppgifter till följd av vårt avtal med dig gällande aktuellt evenemang. Den rättsliga grunden för sådan behandling är artikel 6.1.b (avtal)i dataskyddsförordningen (GDPR).

Har vi fått dina personuppgifter från någon annan berättar vi varifrån vi har fått dem vid vår första kontakt med dig.

b) När du besöker vår webbplats
När du besöker vår webbplats www.fkpscorpio.se skickas information automatiskt av din enhets webbläsare till vår webbplats server. Denna information lagras tillfälligt i en så kallad loggfil. Nedanstående information registreras därför utan din inblandning och lagras till dess den raderas (gällande lagring av uppgifter, se avsnitt 10 nedan):

• IP-adressen för den besökande datorn,
• datum och tid för åtkomst,
• webbadress,
• webbplatsen som besökaren kom från (referrer-URL), och
• webbläsaren som används och ibland, operativsystemet som din dator använder och namnet på din Internetleverantör.

Den här informationen behandlas av oss för följande syften:

• för att det ska vara lättare att använda webbplatsen,
• för utvärdering av systemets säkerhet och stabilitet, och
• för marknadsföringssyften.

Den rättsliga grunden för databehandlingen när du besöker vår webbplats, anges i artikel 6.1.f i GDPR och innebär att behandlingen är nödvändig för ändamål rörande vårt berättigade intresse (berättigat intresse). Vårt berättigade intresse härrör från ovan nämnda syften för datainsamling. I inget fall använder vi informationen som vi samlar in för att bedöma dig som person.

Utöver detta använder vi cookies, analystjänster och insticksprogram för sociala medier när du besöker vår webbplats. Mer detaljerad information om detta finns i punkterna 4, 5, 6 och 7 i denna datapolicy.

c) Registrering för vårt nyhetsbrev
Om du, i enlighet med artikel 6.1.a i GDPR, har gett ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas, kommer vi att använda din e-postadress för att skicka vårt nyhetsbrev till dig. Den enda information som krävs för att få nyhetsbrevet är en e-postadress. Övrig information, som du frivilligt har uppgett, kan komma att användas för att göra nyhetsbrevet mer relevant.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev bekräftar du att du är över 16 år alternativt har målsmans godkännande att prenumerera på nyhetsbrevet.

I enlighet med artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse) kan även information, erbjudande eller nyhetsbrev skickas till dig som är kund hos oss.

Du kan avregistrera dig från nyhetsbrevet när som helst genom att klicka på länken som finns längst ned i varje nyhetsbrev. Du kan också när som helst avregistrera dig genom att skicka e-post till datapolicy@fkpscorpio.se. Vill du ändra eller ta bort övriga uppgifter som du frivilligt har uppgett kan du göra det via en länk som återfinns i varje nyhetsbrev.

Vi använder MarketHypeför att skicka våra nyhetsbrev. Det är med andra ord via MarketHype som de faktiska nyhetsbreven skickas. Komplett företagsnamn: MarketHype Sweden AB.

Vi kan komma att utvärdera våra prenumeranters användande av nyhetsbrevet, exempelvis hur många prenumeranter som har öppnat ett mail som vi har skickat ut eller som har klickat på någon av länkarna i våra nyhetsbrev. Detta görs med de statistikverktyg som tillhandahålls av MarketHype samt Google Analytics.

Du kan läsa Markethypes datapolicy här:
https://www.markethype.io/legal/

d) Nödvändig information gällande ditt evenemang
Vi som arrangör av evenemang kan behöva skicka ut nödvändig information till dig kopplat till evenemanget genom så kallade infoutskick, exempelvis gällande tidsförändringar eller säkerhetsrekommendationer. Vi skickar ut informationen till den mailadress som du angett i samband med ditt biljettköp hos aktuell biljettleverantör. Infoutskick går inte att avregistrera sig från och ska inte likställas med nyhetsbrev.

e) Vid ansökan om arbete hos oss
Om du söker en tjänst hos oss kommer vi att behandla dina identitetsuppgifter d.v.s. för- och efternamn samt titel, kontaktuppgifter d.v.s. e-postadress, telefonnummer och adress samt sådana övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med ansökan.

Vi behandlar dina personuppgifter vid ansökan om en tjänst hos oss med stöd av artikel 6.1.b i GDPR (avtal), för att administrera och säkerställa en kvalificerad ansökningsprocess. Om du inte lämnar de personuppgifter vi efterfrågar kan din möjlighet att få en anställning hos oss vara begränsad.

Inhämtande av referenser sker i förekommande fall med stöd av artikel 6.1.f (berättigat intresse). Detta gäller både de uppgifter om referenspersonerna som krävs för att dessa ska kunna kontaktas och de uppgifter om den sökande som referenspersonerna lämnar. Referenspersonerna ska informeras om vår behandling av deras personuppgifter.

f) Samarbetspartners
För samarbetspartners samt potentiella samarbetspartners behandlar vi kontaktpersoners identitets- och kontaktuppgifter, samt företagets fakturainformation för ändamålet att ingå avtal eller om det är nödvändigt för att vidta åtgärder före det att ett avtal ingås, med stöd av artikel 6.1.b i GDPR (avtal).

Vi behandlar vidare kontaktpersoners identitets- och kontaktuppgifter för ändamålet att uppfylla det ingångna avtalet och för att administrera avtalsrelationen. Den rättsliga grunden för sådan behandling är artikel 6.1.f (berättigat intresse).

För dig som är kontaktperson eller företrädare för annan organisation/annat bolag kan vi komma att behandla dina identitetsuppgifter för att uppfylla rättsliga krav, främst skatterättsliga och revisionsrättsliga krav, på dokumentation och bevarande av dokumentation (bokföring). Sådan behandling sker i enlighet med artikel 6.1.c i GDPR (rättslig förpliktelse).

3) Delar FKP Scorpio dina personuppgifter?
Dina personuppgifter delas av FKP Scorpio endast när det är nödvändigt och i de fall som beskrivs nedan. Det sker ingen överföring av dina personuppgifter till tredje part för andra syften än de som anges nedan. Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi överför personuppgifter till tredje part:
• Vid utskick av nyhetsbrev i enlighet med punkt 2 b) ovan.
Vid utskick av nyhetsbrev överförs personuppgifter till MarketHype som sedan skickar ut nyhetsbrev för vår räkning. Överföringen sker med stöd av artikel 6.1.a i GDPR (samtycke) eller 6.1.f i GDPR (berättigat intresse).

• När vi behöver det för att kunna genomföra evenemang tillsammans med en medarrangör i enlighet med artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse). Vi har ett berättigat intresse att dela personuppgifter med en medarrangör för att evenemanget i fråga ska kunna genomföras på bästa sätt. Vi delar enbart de uppgifter som är nödvändiga för detta ändamål.

• Vid vår användning av cookies som beskrivs närmare under punkten 4 nedan. Detta sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke i enlighet med artikel 6.1.a GDPR och gällande cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa nödvändiga funktioner sker överföringen med stöd av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse).

• När vi använder oss av de analysverktyg som beskrivs under punkten 5 nedan. Överföring av cookies för analysändamål sker med stöd av samtycke i enlighet med 6.1.a i GDPR och vid användning av analysverktyg från Meta (Facebook) som grundar sig på annan information än cookies, överför vi dessa uppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att ge dig produktrekommendationer och genomföra marknadsföringsåtgärder på grundval av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse).

Tredjelandsöverföringar sker vid användning av våra analysverktyg och cookieshantering, se mer om tredjelandsöverföringar nedan.

• När vi använder oss av de instickningsprogram för sociala medier som beskrivs under punkten 6 nedan och när vi använder oss av de övriga tjänster som beskrivs under punkten 7 nedan. Den delning som sker till tredje part i syfte att kunna leverera aktuella insticksprogram. sker med stöd av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse). Vid användning av insticksprogram för sociala medier samt användning av Onetrusts tjänster, sker en tredjelandsöverföring, se mer om tredjelandsöverföringar nedan.

• I syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser kan vi komma att dela personuppgifter till relevanta myndigheter. Det gäller främst skatterättsliga och revisionsrättsliga krav. Sådan delning sker med stöd av artikel 6.1.c i GDPR (rättslig förpliktelse).

Tredjelandsöverföring
Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med kan vara etablerade utanför EU/EES och i de fallen vidtar vi åtgärder för att se till att adekvata säkerhetsåtgärder finns på plats, så att dina rättigheter säkerställs i enlighet med denna datapolicy. Detta till följd av att länder utanför EU/EES inte omfattas av GDPR, vilket kan innebära en ökad integritetsrisk för dig som registrerad.

De personuppgifter som vi för över till USA, förs över med stöd av Europeiska Kommissionens adekvansbeslut, EU-US Data Privacy Framework. Uppgifter förs endast över till USA om mottagaren följer EU-US Data Privacy Framework. Om personuppgifter skulle föras över till andra länder än USA görs det antingen med stöd av annat tillämpligt adekvansbeslut alternativt Europeiska Kommissionens standardiserade avtalsklausuler (standard contractual clauses) som du finner här: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj.

4) Cookies
När du besöker vår webbplats visas en ”cookiebanner” för att uppmärksamma dig på att vi använder cookies och annan spårningsteknik för att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats, både avseende webbanalys och intressebaserad marknadsföring. Du har möjlighet att själv ställa in dina cookieinställningar och motsäga dig denna användning av cookies. Databehandlingen bakom detta beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Som anges i cookiebannern godkänner du denna användning av cookies genom att klicka på knappen "Jag accepterar" på cookiebannern. Genom att klicka på "Jag accepterar" intygar du att du har tagit del av samt förstått vår datapolicy och att du samtycker till lagring av cookies på din enhet.

Den rättsliga grunden för vår cookiesbehandling är samtycke enligt artikel 6.1.a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, antingen helt eller delvis, vilket påverkar framtida lagring av cookies. De alternativ som är tillgängliga för detta ändamål beskrivs i detalj nedan.

Vår användning av cookies
Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte virus. De används för att göra vårt erbjudande till dig mer användarvänligt, effektivare och säkrare.

De flesta av våra cookies är så kallade sessioncookies. Dessa raderas automatiskt i slutet av ditt besök på vår webbplats. Andra cookies förblir lagrade på din enhet tills du själv raderar dem (s.k. permanenta cookies). Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras när en cookie placeras på din dator och endast tillåta cookies i enskilda fall, hindra godkännande i vissa eller samtliga fall samt aktivera automatisk radering av cookies då webbläsaren stängs. Om du helt inaktiverar cookies, kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner lagras på grundval av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse). Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av dess tjänster. När det gäller lagring av andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) behandlas dessa separat i denna datapolicy.

Anpassning av dina cookie-inställningar
Genom att använda denna länk kan du enkelt se dina
Cookieinställningar och ändra dem där det behövs. Alternativt kan du även ändra cookieinställningarna i din browser:

Microsoft Edge
Chrome
Firefox
Safari

De flesta webbläsare är från början inställda på ett sådant sätt att cookies accepteras automatiskt. Lagring av cookies i din webbläsare kan inaktiveras och du kan när som helst radera dem från din hårddisk. Utan cookies är användningen av webbplatsens funktionalitet endast möjlig i begränsad utsträckning.

Cookiekategorier
Vi delar in våra cookies i olika kategorier beroende på deras funktion och syfte:

Absolut nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. Du kan ställa in din webbläsare för att blockera eller varna dig om dessa cookies, men vissa delar av webbplatsen fungerar inte då.

Prestanda-cookies
Dessa cookies tillåter oss att räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra prestandan på vår webbplats. De hjälper oss att veta vilka sidor som är mest och minst populära och se hur besökare flyttar runt på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar är aggregerad. Om du inte tillåter dessa cookies vet vi inte när du har besökt vår webbplats.

Funktionella cookies
Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personlig anpassning. De kan fastställas av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kanske vissa eller alla av dessa tjänster inte fungerar som de ska.

Riktade cookies
Dessa cookies ställs in på vår webbplats av våra annonseringspartners. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil av dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att erfara mindre riktade annonser.

De närmare tekniska specifikationerna av ovan nämnda cookies framgår av den information som visas i vår cookiebanner.

5) Analysverktyg
a) Spårningsverktyg

Vi använder spårningsteknik för att säkerställa behovsorienterad utveckling och optimering av vår webbplats. Vi använder även spårningsteknik för att registrera och utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande till dig.

Förklaringar av syften för databehandling och datakategorier, finns i motsvarande spårningsverktyg.

b) Google Analytics
För att få en behovsorienterad utveckling och kontinuerlig optimering av våra webbsidor använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (https://www.google.com/intl/sv_se/about/) (nedan benämnt "Google"). I samband med detta skapas pseudonymiserade användarprofiler och cookies (se punkt 4) används. Informationen som samlas in av cookien när du använder denna webbplats, till exempel

• webbläsartyp/version,
• operativsystem som används,
• referral URL (tidigare besökt webbsida),
• värdnamn för dator (IP-adress), och
• tid för serverförfrågan

överförs till en Google-server i USA och lagras där. Informationen används för att analysera användningen av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och ta fram ytterligare tjänster på webbplatsen, för marknadsundersökningar och behovsorienterad utveckling av dessa webbsidor. I förekommande fall, vidarebefordras denna information tillGoogle Analytics som är en tredje part i förhållande till oss. Överföringen sker genom de cookies som du som besökare på vår webbplats har samtyckt till. I inget fall kommer din IP-adress att användas tillsammans med annan Google-data. IP-adresserna är anonymiserade, vilket förhindrar allokering (IP-maskering).

Du kan också förhindra registrering av information och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som genereras av cookien samt Googles behandling av denna information genom att ladda ner och installera detta webbläsartillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Om du använder en mobil enhet kan du förhindra att Google Analytics registrerar information genom att ändra enhetens inställningar. När du gör det skapas en opt-out cookie som förhindrar att information registreras när du besöker denna webbplats: Opt-out cookien gäller endast för den här webbläsaren och endast på vår webbplats och den lagras på din enhet. Om du sedan raderar cookies i webbläsaren måste du skapa en ny opt-out cookie, annars börjar Google Analytics på nytt att registrera din information.

För dator kan du installera webbläsartillägget Google Analytics Opt-out: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=sv&ref_topic=2919631
Mer information om Google Analytics dataskydd finns här: www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/.

c) Google Adwords konverteringsspårning och remarketing
För att utvärdera användningen av vår webbplats och för att optimera dataanalyser använder vi oss även av Googles konverteringsspårning. Google Adwords placerar en cookie (se punkt 4) på din dator när du har kommit till vår webbplats via en Google-annons.

Dessa cookies gäller endast i 30 dagar och syftet är inte personlig identifiering. Om användaren besöker vissa webbsidor på Adwords kunders webbplats och cookien fortfarande är giltig, kan Google och kunden se att användaren klickade på annonsen och vidarebefordrades till den här webbsidan.

AdWords kunder har alla olika cookies. Cookies kan därmed inte spåras på AdWords kunders webbsidor. Information som samlats in av konverteringscookies är till för konverteringsstatistik för Adwords kunder som har valt att använda konverteringsspårning. Adwords kunder får veta det totala antalet användare som har klickat på annonsen och vidarebefordrats till en webbsida som innehåller en tagg för konverteringsspårning. Det finns dock ingen information som kan identifiera användaren personligen.

Om du inte vill att spårning används kan du säga nej till den cookie som behövs för spårning genom att ändra webbläsarinställningarna, till exempel genom att inaktivera automatisk placering av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ändra inställningarna i din webbläsare så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras. Googles dataskyddsinformation när det gäller konverteringsspårning finns här: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Mer information om Google AdWords databehandling finns i nedanstående integritetspolicys:
Google Adwords: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se

Vi använder Google AdWords på vår webbplats. Google AdWords är ett annonseringsprogram framtaget av Google . Vi använder också remarketing-funktionen. Det gör att vi med hjälp av cookies kan visa annonser på vår webbplats som användarna är intresserade av. För detta syfte analyseras användarens interaktion med vår webbplats, t.ex. för att se vilka erbjudanden han eller hon är intresserad av. Det gör att vi kan visa riktade annonser på andra webbsidor efter att användaren har lämnat vår webbplats. De cookies som används syftar till att tydligt identifiera en webbläsare på en specifik dator, inte att identifiera en viss person och inga personuppgifter kommer att lagras. Du kan inaktivera cookies som Google använder genom att klicka på nedanstående länk och ladda ner och installera ett insticksprogram: https://www.google.com/settings/ads/plugin.

Mer detaljerad information om Googles remarketing, och Googles integritetspolicy finns här: http://www.google.com/privacy/ads/.

Vi använder dessutom Google AdWords tjänst i samband med så kallad konverteringsspårning. När du klickar på en annons som Google lagt ut, placeras en cookie för konverteringsspårning på din enhet. Dessa cookies gäller endast i 30 dagar och innehåller inga personuppgifter och syftet med dessa cookies är således inte personlig identifiering. Information som samlats in av konverteringscookies är till för konverteringsstatistik för Adwords kunder som har valt att använda konverteringsspårning.

Du kan dessutom inaktivera intressebaserade annonser på Google samt intressebaserade Google-annonser på Internet (inom Google Display Network), genom att gå in på http://www.google.se/settings/ads, eller inaktivera annonserna på http://www.aboutads.info/choices/. Mer information om inställningar och Googles dataskydd finns på https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

d) Meta-pixlar
Vi använder tjänster som tillhandahålls av Meta Platforms Technologies ("Meta").

När du besöker våra webbsidor observerar och dokumenterar vi ditt användarbeteende så att vi kan ge dig personliga rekommendationer på våra webbsidor på grundval av denna information. För detta syfte behandlar vi följande personuppgifter:

• IP-adress,
• UU-ID,
• WEBB-ID,
• enhetens fingeravtryck,
• webbläsarens fingeravtryck,
• cookies, och
• geografisk lokalisering (IP-adress).

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom vi har ett berättigat intresse av att ge dig produktrekommendationer och genomföra marknadsföringsåtgärder på grundval av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse).

För bearbetningen använder vi Meta-pixlar men vi använder endast standardfunktionerna. Mer information om databehandling med Meta-pixlar finns i nedanstående integritetspolicys: https://www.facebook.com/privacy/explanation

e) Facebook Custom Audiences
(1) Vår webbplats använder också remarketing-funktionen Facebook Custom Audiences från Meta. Denna funktion gör att du som användare av vår webbplats kan få se intresserelaterade annonser ("Facebook-annonser") efter att du har besökt Facebook eller andra webbplatser som också använder denna typ av funktioner. Vårt mål är att visa dig reklam som du är intresserad av för att göra vår webbplats intressantare för dig.

(2) Marknadsföringsverktygen som används gör att din webbläsare automatiskt kopplar upp sig mot Facebook-servern. Vi kan inte påverka omfattningen och vidare utnyttjande av informationen som Facebook samlar in med det här verktyget och kan därför bara informera dig om vad vi vet. Genom att integrera Facebook Custom Audiences får Facebook den information som du har lagt upp på webbsidorna hos oss och vet när du har klickat på en annons som vi har visat. Om du är registrerad på Facebook-tjänsten kan Facebook koppla besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad på Facebook eller inte har loggat in, kan leverantören i vissa fall se och lagra din IP-adress och annan identifieringsinformation.

(3) Det går att inaktivera "Facebook Custom Audiences" här om du är inloggad på Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#

Den rättsliga grunden för behandlingen av din information är artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse). Mer information om Facebooks databehandling finns här: https://www.facebook.com/about/privacy

f) Facebooksida
Vi använder även Facebooks plattform för vår Facebooksida https://www.facebook.com/fkpscorpiosweden. På grund av det använder Facebook cookies och samlar in information om hur Facebooksidan används. Det gör de från de enheter som Facebooksidans besökare använder. Dessa Facebook-cookies har alla ett unikt cookie-ID. Genom denna metod kan vi (och Facebook) ta del av anonym statistik om hur ni använder vår Facebooksida. Om du har några frågor om detta, kontakta oss eller vårt dataskyddsombud.

g) TikTok
Vi använder tjänster från TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace Dublin, D02 T380, Irland ("TikTok").

Vi använder TikTok-pixeln. Detta är en JavaScript-kod som gör det möjligt för oss att förstå och spåra dina aktiviteter på våra webbplatser. TikTok-pixeln samlar in och behandlar information om dig eller enheter du använder (särskilt IP-adress, webbläsarinformation, den tidigare besökta webbplatsen och datum och tid för serverförfrågan, så kallad "händelsedata"). Detta gör det möjligt för oss att avgöra hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är i förhållande till reklamkampanjdata. För att göra detta använder vi kakor (”cookies”) som kan användas för att mäta vissa parametrar för mätning av räckvidd - t.ex. visning av annonser, visningstid eller klick av användare. Om du är registrerad på TikTok kan TikTok också tilldela den insamlade informationen till ditt TikTok-konto.

Vi använder också det anpassade ”Custom Audiences” online-marknadsföringsverktyg. Detta gör att vi kan visa dig personlig reklam när du använder TikTok om du har ett TikTok-konto. För detta ändamål skickar vi våra egna pseudonymiserade dataregister utan direkt hänvisning till en specifik person till TikTok i krypterad form för datatillförsel och skapande av målgrupper för placering av reklam. Dessutom skapas målgrupper baserade på interaktionen med våra annonser.

TikTok behandlar också dina data i Kina och USA. Det finns inget så kallat adekvatitetsbeslut för dessa två länder. Dataöverföringen till USA baseras på standardavtalsklausuler från EU-kommissionen. Detta säkerställer adekvat skydd av dina personuppgifter för dataöverföringar till USA. Mer information om detta finns på: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/transferee-countries/sv

6) Insticksprogram för sociala medier
På vår webbplats använder vi på grundval av artikel 6.1.f i GDPR (berättigat intresse), sociala insticksprogram från sociala nätverk som Facebook och Twitter för att uppmärksamma vår verksamhet. Det underliggande annonssyftet anses vara ett berättigat intresse i enlighet med GDPR. Ansvaret för att driften sker i enlighet med dataskyddsbestämmelser ligger på respektive leverantör. Integreringen av dessa insticksprogram sker genom den så kallade tvåklicksmetoden som syftar till att skydda besökare på vår webbplats så långt det är möjligt.

a) Facebook
Insticksprogram från Facebook används på vår webbplats för att göra användningen mer personlig. För detta syfte använder vi "GILLA" eller "DELA"-knapparna

Om du besöker en webbsida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, länkar din webbläsare direkt till Facebooks servrar. Innehållet i insticksprogrammet skickas direkt från Facebook till din webbläsare och är integrerat med webbplatsen.

Insticksprogrammen gör att Facebook får information om att din webbläsare har kontaktat motsvarande webbsida hos oss, även om du inte har något Facebook-konto eller inte är inloggad på Facebook. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs av din webbläsare till en Facebook-server i USA och lagras där.

Om du är inloggad på Facebook, kan Facebook koppla besöket på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med insticksprogram, till exempel om du klickar på "GILLA" eller "DELA", överförs motsvarande information också direkt till en Facebook-server och lagras där. Informationen publiceras också på Facebook och visas för dina vänner som du har på Facebook.

Facebook kan använda denna information för reklam, marknadsundersökningar och behovsorienterad utveckling av Facebook-sidorna. För detta syfte skapar Facebook användar-, intresse- och relationsprofiler, t.ex. för att utvärdera din användning av vår webbplats när det gäller annonserna som kommer via Facebook, för att informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår webbplats och tillhandahålla ytterligare tjänster när du använder Facebook.

Om du inte vill att Facebook ska använda informationen som samlas in om dig via oss och koppla den till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

Mer information om Facebooks syfte med och omfattningen av datainsamling och vidare behandling, dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär finns här: https://www.facebook.com/about/privacy/.

b) YouTube
Vi har integrerat YouTube-videor i vårt online-erbjudande som lagras på http://www.youtube.com och kan spelas upp direkt på vår webbplats. De är alla integrerade i ett "utökat dataskyddsläge", det vill säga ingen information om dig som användare överförs till YouTube om du inte spelar upp videoklippen. Information överförs endast om du spelar upp videon, se nästa stycke. Vi kan inte kontrollera den här dataöverföringen.

Om du spelar en video via vår webbplats, får YouTube information om att du har besökt den aktuella webbsidan. Vidare överförs den information som anges i punkt 2a i denna datapolicy. Det sker oavsett om YouTube gör ett användarkonto tillgängligt där du är inloggad eller om det inte finns något användarkonto. Om du har loggat in med Google kommer din information kopplas direkt till ditt konto. Om du inte vill ha den här kopplingen till din profil med YouTube, måste du logga ut innan du klickar på knappen. YouTube lagrar din information som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utveckling av sina webbplatser. Sådana analyser genomförs, även för användare som inte är inloggade, särskilt för att tillhandahålla specifik reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot att dessa användarprofiler skapas, men om du vill göra det måste du vända dig till YouTube.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen samt YouTubes behandling av informationen i integritetspolicyn. Där kan du också få mer information om dina rättigheter och vilka inställningar du kan göra för att skydda din privata sfär: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

7) Övriga tjänster
a) Spotify

Vi har integrerat Spotify Embed For Music, som är en tjänst från Spotify AB, på vår webbsida för att du ska kunna lyssna på de artister vi arbetar med direkt via webbsidan. För att tjänsten ska fungera sätter Spotify så kallade funktionella cookies i din browser. Om du inte accepterar detta kan du ange det i dina cookieinställningar.

Mer information om hur Spotify hanterar dina personuppgifter: https://www.spotify.com/se/legal/privacy-policy/

b) OneTrust
Vi har integrerat Cookie Consent, som är en tjänst från OneTrust, LLC, på vår webbsida för att du själv ska kunna godkänna / avvisa användandet av cookies på webbsidan, samt för att du när som helst ska kunna uppdatera dina inställningar. För att denna tjänst ska fungera och dina inställställningar ska sparas, sätter OneTrust så kallade nödvändiga cookies i din browser. Dessa kan inte slås av, då de direkt påverkar hur webbsidan fungerar.

Mer information om hur OneTrust hanterar dina personuppgifter: https://www.onetrust.com/privacy/

8) Registrerades rättigheter
Du har rätt att:

• i enlighet med artikel 15 i GDPR har du som registrerad rätt att få information när dina personuppgifter behandlas av oss. Det gäller både när uppgifterna samlas in och när du begär det. Du har rätt att begära att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i sådant fall få tillgång till uppgifterna. Du har rätt att få informationen på ett tydligt och kostnadsfritt sätt och informationen ska lämnas av oss utan dröjsmål. Du har rätt att få information om bland annat ändamålet med behandlingen, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, den rättsliga grunden för behandlingen, kategorier av mottagare (vilka som får ta del av eller kommer att få ta del av dina personuppgifter), den planerade lagringsperioden samt dina rättigheter enligt artiklarna som anges nedan.

• i enlighet med artikel 16 i GDPR, begära rättelse av felaktiga uppgifter, eller att ofullständiga personuppgifter som lagras av oss kompletteras. Du som registrerad har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, exempelvis genom ett kompletterande utlåtande.

• i enlighet med artikel 17 i GDPR, begära att dina personuppgifter som vi lagrar raderas (”rätten att bli bortglömd”). Rättigheten gäller bland annat i det fall att vår behandling grundar sig på ditt samtycke och du återkallat det, exempelvis om du inte längre vill prenumerera på vårt nyhetsbrev. Rätten gäller även i det fall att du anser att personuppgifterna behandlats olagligt, exempelvis om du anser att vi behandlar dina personuppgifter utan stöd i en rättslig grund enligt dataskyddsförordningen eller om personuppgifterna inte längre är nödvändiga utifrån de ändamål som vi samlat in dem för. Vi är i sådana fall skyldiga att radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål. Rättigheten gäller som utgångspunkt förutsatt att vår behandling inte är nödvändig för utövandet av rätten till yttrande och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

• i enlighet med artikel 18 i GDPR, begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du anser att uppgifterna är felaktiga, ellerom du anser att behandlingen är olaglig men du motsätter dig att uppgifterna raderas. Vår behandling av personuppgifterna kan även begränsas om vi inte längre behöver dem men om du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter. Slutligen kan du begära begränsning om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR, invändning mot en behandling som baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse. Om du har invänt mot behandlingen kan du ha rätt till att behandlingen begränsas under tiden som den invända behandlingen utreds.

• i enlighet med artikel 20 i GDPR, begära att du får ta del av dina personuppgifter som du har gett oss, i ett strukturerat, standardiserat och maskinläsbart format, eller begära överföring till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet. En förutsättning är att vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal (artikel 6.1.a och 6.1.b GDPR). Dataportabilitet gäller enbart sådana personuppgifter som du som registrerad själv har lämnat.

• i enlighet med artikel 21 i GDPR, invända mot behandling av dina personuppgifter som baseras på den rättsliga grunden berättigat intresse enligt artikel 6.1.f i GDPR, förutsatt att det finns skäl utifrån din speciella situation. Du har även rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktreklam. Trots invändning eller anspråk om begränsning, har vi rätt att fortsätta behandla personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

• i enlighet med artikel 7.3 i GDPR, återkalla ditt tidigare givna samtycke till oss när som helst.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt punkten 8 ovan, ber vi dig skicka ett meddelande via e-post till: datapolicy@fkpscorpio.se.

9) Klagomål
Du har rätt att i enlighet med artikel 77 i GDPR, lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Uppgifterna till den svenska tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), finner du längst ned på denna sida.

10) Lagring av uppgifter
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas eller i den utsträckning vi är juridiskt skyldiga att göra det.

För att avgöra hur länge vi ska spara personuppgifter beaktar vi omfattningen, arten och känsligheten på personuppgifterna, potentiell risk för obehörig åtkomst eller utlämnade av dina personuppgifter, ändamålen för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt och tillämpliga lagkrav. Nedan ges exempel på hur länge vi sparar olika typer av personuppgifter.

För bokföringsunderlag lagrar vi dina personuppgifter i 7 år räknat från föregående räkenskapsår. Uppgifter om dig som arbetssökande sparas i 2,5 år efter det att din ansökan mottagits. All kunddata som vi tar emot sparas i tre år från köptillfälle.

11) Datasäkerhet
När du besöker webbplatsen använder vi SSL-protokoll (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. Det innebär normalt 256-bitars kryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitars kryptering, använder vi istället 128-bitars v3-teknik. Du kan se om våra webbsidor kan överföras krypterade genom att det finns en nyckel eller låssymbol i din webbläsares nedre statusfält.

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din information mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, delvis eller fullständig förlust, förstörelse eller obehörig åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder förbättras i takt med den tekniska utvecklingen.

12) Nuvarande giltighet och ändringar av denna datapolicy
Denna datapolicy gäller från och med februari 2024.

På grund av den fortsatta utvecklingen av vår webbplats och de erbjudanden som finns på den, eller på grund av förändringar i lagstiftning, kan vi behöva göra ändringar i denna datapolicy. Om ändringarna är av avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter så kommer du att meddelas i förväg antingen via vår webbplats eller e-mail. Exempel på en sådan ändring är ändring av angivna ändamål för vår personuppgiftsbehandling. Gällande datapolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats: https://www.fkpscorpio.se.

13) Tillsynsmyndighet
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy@imy.se
Box 8114, 104 20 Stockholm, +46 (0) 8-657 61 00.

Kontakt

Kontakt